המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

שימוש בסדנאות ותרופות לגמילה מעישון לפי דיווח של גברים ערבים המטופלים בקופות חולים שונות בישראל

חוקרים: ניהאיה דאוד1
  1. אוניברסיטת בן גוריון בנגב
רקע: גמילה היא אחת הפעולות האפקטיביות ביותר למניעת תחלואה ותמותה הקשוה בעישון. בישראל, משנת 2010 החלו קופות החולים להציע למטופליהם שירותי גמילה מעישון (סדנאות ותרופות לגמילה במחירים מוזלים). למרות זאת שיעור העישון בגברים ערבים נותר גבוה (כ-40% לעומת שיעור ארצי של כ-20%). מעט ידוע על שיעור קבלת שירותי גמילה מעישון בקרב גברים ערבים ועל מאפייניהם של מקבלי השירותים והנגמלים מעישון.
מטרות: לבדוק בקרב קוהורט של גברים ערבים מעשנים את שיעור קבלת עצה, הפניה לסדנאות לגמילה מעישון והשתתפות בהם, ואת שיעור הפסקת העישון ולהשוות שיעורים אלה לשיעורים ממחקר קודם בקרב אותם נחקרים. 2. לבדוק את מאפייניהם של מקבלי השירותים לגמילה מעישון ושל הנגמלים. 3. בדיקת החסמים לשימוש בשירותים לגמילה מעישון והקשר שלהם לשימוש בשירותים.
שיטה: מחקר קוהורט רטרוספקטיבי שכולל מדגם של 723 נחקרים המבוסס על מדגם אשכולות אקראי מייצג של גברים ערבים מעשנים אשר רואיינו במחקר קודם ב-2012-2013 כאשר הם היו בגיל (18-24). במחקר הנוכחי המשתתפים רואיינו טלפונית באמצעות שאלון מובנה בערבית בשנים 2017-2018 (בתום 6 שנות מעקב). בשתי תקופות המחקר, הנחקרים נשאלו על קבלת שירותי גמילה מעישון וגמילה. ערכנו השואה בין קבלת שירותי אלה בשתי תקופות המחקר ובדקנו שיעור הפסקת עישון. ערכנו ניתוח רב משתני באמצעות רגרסיה לוגיסטית מרובה תוך שימוש בפרצדורה Generalized Estimating Equation) GEEׂ) לכל אחד מהמשתנים של שירותי גמילה מעישון והפסקת עישון. ערכנו רגרסיה פאוסונית למשתנה שינוי במצב העישון (Smoking Status Change-SSC).
ממצאים עיקריים: נמצאה עליה משמעותית בקבלת שירותי גמילה מעישון במחקר הנוכחי לעומת המחקר המקורי. קבלת עצה מרופא עלתה מ- 38% ל- 61.4%, הפניה לסדנאות לגמילה מעישון עלתה מ-6.2% ל- 18.9%, שיעור ההשתתפות בסדנאות עלה מ- 0.7% ל- 27.6%. שיעור העישון במדגם ירד מ-83.6 ל-58.5% במחקר הנוכחי לעומת הקודם. שיעור המפסיקים החדשים היה היה 33%.
מסקנות: קבלת שירותי גמילה מעישון הייתה קשורה למאפיינים שונים של הנחקרים ולחסמים אישיים. לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי השתייכות לקופת חולים.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: ממצאי המחקר הנוכחי צריכים לעניין את קובעי המדיניות בכל שירותי בריאות שכן חל שיפור משמעותי בקבלת שירותי גמילה מעישון בקרב גברים ערבים (קבלת עצה להפסקת עישון, הפניה לסדנאות ושימוש בהן). זה תרם לירידה של 33% בקרב המעשנים. אולם קבלת השירותים הייתה קשורה למאפיינים שונים של הנגמלים ולחסמים. לכן חשוב לפעול להסרת החסמים בקרב גברים ערבים מעשנים ולעודד אותם להשתמש בשירותי גמילה מעישון. הדבר עשוי להוביל לירידה בתחלואה והתמותה הקשורים לעישון ויביא לצמצום פערים בבריאות ולחיסכון ניכר בעלויות למערכת הבריאות.
מס’ מחקר: ר/2017/263
תאריך סיום המחקר: 09/2020