המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

רגישות תרבותית והנגשה תרבותית במערכות בריאות

חוקרים: אלון ליסק1, דורית אפרת-טרייסטר1
  1. אוניברסיטת ב-גוריון בנגב
רקע: בשנים האחרונות יש עליה בתוקפנות של מקבלי שירות כלפי נותני שירות במחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד). מקור אפשרי לתוקפנות זו היא פערים תרבותיים, אשר מביאה לירידה בשביעות הרצון מהטיפול של מקבלי השירות. מכך, גורמי תרבות הפועלים במשולב יכולים לסייע בצמצום פערים אלו ולהביא לירידה ברמת התוקפנות, דרך העלאת שביעות הרצון.
מטרות: 1. הבנה כיצד גורמי תרבות יכולים במשולב להעלות את רמת שביעות הרצון ולהוריד את רמת מחשבות התוקפנות של מקבלי שירות במלר"ד.
2. הבנה כיצד האינטראקציה בין גורמי תרבות של מקבלי ונותני שירות יכולים להשפיע על קשר זה.
שיטה: נערכו שני מחקרי שדה במלר"ד בבית חולים גדול בדרום הארץ.
במחקר 1 השתתפו 214 מקבלי שירות (חולים ומלווים) יהודים וערבים.
במחקר 2 השתתפו 8 נותני שירות (רופאים מתמחים) ו-168 מקבלי שירות.
ממצאים עיקריים: מחקר 1 - שילוב בין פתיחות לשונות תרבותית, הנגשה לשונית והיות האדם בקבוצת מיעוט תרבותית (ערבים) תורם לעליית שביעות הרצון וירידה במחשבות תוקפנות של מקבלי השירות.
מחקר 2 - קיים אפקט של פיצוי בין גורמי התרבות של מקבלי השירות (אינטליגנציה תרבותית) ונותני השירות (פתיחות לשונות תרבותית) בכל הקשור לעלייה בשביעות הרצון והפחתה במחשבות התוקפנות.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: שילוב של גורמי הנגשה תרבותית (כדוגמת הנגשה לשונית) במלר"דים, לצד אימון מובנה ליכולת תרבותית של נותני השירות הרפואי.
מומלצת התייחסות פרטנית להתנהגות מבוססת תרבות של מקבלי השירות.
מס’ מחקר: ר/2016/138
תאריך סיום המחקר: 11/2019