המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

חסמים ומניעים בקרב חולי סרטן מתקדם ביחס לייפוי כוח רפואי והנחיות מקדימות

חוקרים: גיל בר-סלע1, צהלה צוק-שינא2
  1. מרכז רפואי העמק
  2. המרכז הרפואי רמב"ם
רקע: "תכנון מקדים של טיפול" בא לאפשר לחולים להכיר את העדפותיהם בנוגע לטיפול הרפואי ולהבטיח את מימושן. בארץ, הנושא הוגדר ברמת החקיקה אך מיעוט מהחולים מממש אותו. למיטב ידיעתנו, לא נעשו מחקרים בארץ שבאו לבדוק את עמדת החולים בנושא.
מטרות: לזהות חסמים ומניעים בקרב חולים כלפי התהליך וכן בקרב הצוות.
שיטה: מחקר עמדות, הכולל שני חלקים: (1) חולים התבקשו למלא שאלון הנוגע למידת היכרותם עם הנושא. בהמשך, חולים שהתבקשו למלא הנחיות מקדימות/ייפוי כוח, נפגשו עם איש צוות לריאיון חצי-מובנה לגבי חוויתם. (2) אנשי צוות מילאו שאלון חצי מובנה הנוגע למידת היכרותם עם הנושא ולעמדתם כלפיו. בוצע ניתוח איכותני וכמותני לממצאים.
ממצאים עיקריים: חולים דירגו מידע ותקשורת פתוחה עם צוות ומשפחה בתור הגורמים המאפשרים החשובים ביותר. החסם המרכזי היה היעדר אדם קרוב שיכול לשאת באחריות. קבלת החלטה רפואית נכונה והימנעות מפרוצדורות רפואיות מיותרות דורגו בתור המניעים החשובים מצד חולים ומצד הצוות.
מסקנות: היבטים הנוגעים לתקשורת הינם בעלי מרכזיות רבה בחוויה של חולים וצוות בתהליך.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: לצורך קידום הנושא, יש ליישם מסגרת הדרכה וקווים מנחים לאנשי הצוות, תוך דגש על סדנאות פעילות וישימות. מסגרת זו תסייע בקידום שיח מטיב עם חולים, ברמה האישית והציבורית, וכן בקידום תחושת המסוגלות של אנשי הצוות בבואם לשוחח עם החולים בנושא זה.
מס’ מחקר: ר/2016/30
תאריך סיום המחקר: 03/2020