המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

גורמים המסבירים מגמות בשימוש בשירותי בריאות בקרב תושבים בדואים בצפון הנגב

חוקרים: לימור אהרנסון-דניאל1, פאולה פדר-בוביס1, ניהאיה דאוד1
  1. אוניברסיטת בן גוריון בנגב
רקע: השימוש בשירותי הבריאות בקרב אוכלוסיית הבדואים בנגב מושפע מהמאפיינים האישיים והסביבתיים של האוכלוסייה.
מטרות: למפות את צרכי הבריאות של האוכלוסייה הבדואית בצפון הנגב ואת שירותי הבריאות הזמינים לה. לאפיין דפוסי פניות למלר"ד של אוכלוסיית המחקר. לבדוק את הקשר בין הגורמים האישיים והסביבתיים שזוהו לדפוסי צריכת שירותי הבריאות. לזהות חסמים הקשורים לשימוש בשירותי בריאות. להמליץ על שינויים במדיניות האספקה של שירותי הבריאות בהתאם לצרכים שזוהו.
שיטה: בוצע מחקר משולב שיטות הכולל 20 ראיונות עומק עם מטופלים בדואים ו- 18 נוספים עם מטפלים באוכלוסייה, נותחו נתונים של ביקורים במלר"ד סורוקה בחמש השנים האחרונות מתוך מאגרי מידע ממוחשבים, סקר מטופלים במלר"ד וסקר אוכלוסייה רחבה בכפרים הבדואים המוכרים והבלתי מוכרים.
ממצאים עיקריים: מטופלים בדואים רבים נוטים לוותר על טיפול במרפאות הקהילה בשל העדר נגישות פיזית, שפתית ותרבותית, ופונים ישירות למלר"ד לקבלת טיפול. בקרב הנשים הבדואיות נמצאה מגמת עלייה בפנייה למלר"ד. שיעור האשפוזים של נשים היה גבוה יותר מגברים אשר פונים למלר"ד. לנשים בדואיות לוקח זמן קצר יותר לפנות למלר"ד מאשר גברים.
מסקנות: הצטלבות (intersectionality) רבדים חברתיים, תרבותיים, גיאוגרפיים ואחרים משפיעים על אופן קבלת שירותי בריאות.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: הבנת המאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית הבדואים בנגב, והמגמות שזוהו בפניה לשירותי הרפואה הדחופה יכולים לשמש כבסיס לפיתוח מושכל ומענה מותאם של שירותי הבריאות עבורם, עימם.
תאריך סיום המחקר: 01/2020