המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

קבלת החלטות ואיכות השרות של אנשי צוות רפואיים במערכת הבריאות בנוגע לילדים נפגעי התעללות והזנחה

חוקרים: גיא אנוש1, חני נוימן1
  1. אוניברסיטת חיפה
רקע: למערכת הבריאות בקהילה תפקיד מרכזי בזיהוי וטיפול בנפגעי-התעללות והזנחה דיווח ויידוע והבטחת המשכיות הטיפול בקהילה.
מטרות: לבחון את תהליך אבחון וקבלת ההחלטות בנוגע לילדים החשופים להתעללות והזנחה במערכת הבריאות. לבחון את השפעת החשיפה לאלימות על איכות השירות הניתן לאוכלוסיית היעד. לגבש הצעות לפיתוח מנגנונים המתעלים את קבלת ההחלטות בהתמודדות עם האוכלוסייה כחלק מאיכות הישרות.
שיטה: המחקר התבסס על מתודולוגיה משולבת כמותנית ואיכותנית.
ממצאים עיקריים: תהליך האבחון וקבלת ההחלטות של אנשי צוות הרפואה בנוגע לסיכוי להתעללות בילדים כולל מספר צעדים: 1) הכרה בפגיעה אפשרית. 2)פרשנות לחשדנות כתוצאה מהתעללות. 3) חיפוש הצדקות באמצעות התייעצות עם עמיתים וחיפוש מידע נוסף על הילד והמשפחה. הטיות בתהליכי השיפוט הקשורות למאפייני הילד ומשפחתו (ערבי לעומת יהודי, ילדה לעומת ילד, מעמד סוציו-אקונומי נמוך לעומת מעמד בינוני) ולסביבת העבודה (תחושת לחץ) משפיעים על השיפוט של אנשי המקצוע ומגבירים את החשד כי הילד נתון להתעללות או הזנחה.
מסקנות: תנאי אי הוודאות והקושי לתקף חשדות להתעללות והזנחה מובילות אנשי מקצועות הבריאות להשתמש בכלים היוריסטיים בתהליך קבלת ההחלטות, וכך להביא לתת-דיווח במצבים רבים. זיהוי תהליך קבלת ההחלטות וגורמים היוריסטיים אישיים ומערכתיים-ארגוניים המעורבים בקבלת החלטות עשויים להשפיע על איכות השירות.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: סטינדרטיזציה לשיפור איכות השירות - אימוץ קריטריונים לזיהוי ילדים התעללות והזנחה בכל אחד ממצבי ההתעללות. הטמעת מדיניות כתובה ונהלים מסייעים לתקנון הטיפול. בניית תוכניות הכשרה לתפקיד.
מס’ מחקר: ר/2016/11
תאריך סיום המחקר: 12/2019