המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

השפעת תכנית התערבות להנגשה תרבותית ולשונית בבתי החולים ובמעבר לקהילה על עמדות הצוותים, חווית המטופל וקיום רצף הטיפולי

חוקרים: איל צימליכמן1, אורטל שרלין1, אמה אברבוך2
  1. המרכז הרפואי שיבא
  2. משרד הבריאות
רקע: בשנים האחרונות ממוקד משרד הבריאות בצמצום פערי בריאות אצל אוכלוסיות עם שונות תרבותית ולשונית. הסטנדרט המחייב עבור שירותי הבריאות בתחום הכשירות התרבותית הוא חוזר מנכ''ל (7/11) "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות".
מטרות: -שיפור בהערכת כשירות תרבותית של הצוות בטיפול בחולים עם שונות תרבותית ולשונית.
- שיפור בחוויית המטופל.
- שיפור במילוי הוראות תכנית השחרור וצמצום חזרות לאשפוז.
שיטה: המחקר הינו השוואתי פרוספקטיבי. בדק אנשי צוות ומאושפזים. במסגרתו השתתפו שלש מחלקות פנימיות. בכל המחלקות התקיימו סדנאות הנגשה תרבותית 168 אנשי הצוות נבדקו לפני הטמעת תכנית ההכשרה ולאחריה. 493 מטופלים גויסו למחקר, עברו ראיון באשפוז לבחינת אנמנזה תרבותית ואוריינות רפואית. כשבועיים לאחר השחרור ענו על שאלון חווית המטופל וכחודש לאחריו ענו על שאלון מעבר לקהילה.
ממצאים עיקריים: בקרב הצוותים התגלו הבדלים מובהקים בכשירות תרבותית בין שתי הקבוצות לפני ואחרי הסדנאות. בנוסף, נמצא קשר בין שביעות רצון המטופלים, בהתאמה למועדי הסדנאות. לא נמצאו הבדלים במשתני תוצאה -חזרה לאשפוז תוך חדש -לפני בשיעורי תמותה תוך חדש ימים נמצאו ציונים לא מובהקים.
מסקנות: השערות המחקר אוששו והעידו על תרומת הסדנאות לכשירות התרבותית של הצוותים. כן נמצא קשר בין הכשירות התרבותית של הצוותים ושביעות רצון מהאשפוז.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: יש צורך מתמיד בהטמעת הנשוא, קביעת סטנדרטים והערכת ם, פתוח לומדה בחסות משרד הבריאות.
מס’ מחקר: ר/2015/174
תאריך סיום המחקר: 12/2019