המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

דפוסי עבודה ועמדות אנשי מקצוע בבריאות הנפש – שלוש שנים לאחר יישום הרפורמה הביטוחית

חוקרים: הדר סמואל1
  1. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
רקע: ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה בבריאות-הנפש, במסגרתה עברה האחריות על הספקת שירותי ברה"ן מהמדינה אל קופות-החולים. לפני ההחלטה על יישום הרפורמה, נערך במכון-ברוקדייל סקר לבחינת דפוסי העבודה ועמדות אנשי-מקצוע בברה"ן כלפי הרפורמה. במחקר הנוכחי, נערך סקר חוזר, לאחר יישום הרפורמה.
מטרות: לבחון את:
1. דפוסי העבודה ומתן הטיפול בקרב אנשי המקצוע;
2. תפיסותיהם בנוגע להשפעת הרפורמה;
3. השלכות הרפורמה באמצעות השוואה לממצאי המחקר הקודם.

שיטה: סקר אינטרנטי בקרב מדגם מייצג של פסיכיאטרים, פסיכולוגים וכול העו"סים במסגרות ברה"ן של משרד הבריאות.
ממצאים עיקריים: נמצאו שינויים התואמים את מטרות הרפורמה, כגון הידוק הפיקוח על עבודת המטפלים, עלייה בשיעור המדווחים על ידע בטיפול מבוסס-ראיות ובשיעור המדווחים על התחשבות בשיקולים כלכליים. שינויים אחרים, כגון הרחבת הנתק בין הרפואה הראשונית וברה"ן, עומס עבודה רב במרפאות הציבוריות ותחושת חלק מאנשי המקצוע כי הם מתקשים להעניק טיפול באיכות טובה, מעידים כי עוד יש כברת דרך להשגת מטרות הרפורמה במלואן. בחלק מן ההיבטים שנבדקו, נמצא פער בין דיווחי אנשי המקצוע על דפוסי עבודתם (שמעידים על שינויים מינוריים בלבד), לבין תפיסותיהם את המתרחש.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: חשוב לגשר על פני הפערים שבין עבודת אנשי-המקצוע בפועל ותפיסותיהם ולצמצם את העול הבירוקרטי הכרוך בפיקוח ובבקרה על עבודת אנשי המקצוע. יש לשקול פיתוח כלים שיעזרו לאנשי-המקצוע להבין כיצד לשלב טוב יותר בין רפואה ראשונית וברה"ן.
מס’ מחקר: ר/2016/169
תאריך סיום המחקר: 08/2019